Energirenovering

Lidt over halvdelen af al den energi, vi bruger her i landet, går til at varme vores huse op.

Vi kan dokumentere vores erfaring med energirenovering, og vi ved, at vores kunder sparer mange penge på løsningerne.

Når du efterisolerer, lægger du enten ekstra isolering i konstruktioner i dit hus, som allerede er isoleret, eller isolerer, hvor der ikke tidligere har været isoleret.

Det er ikke kun ældre og meget gamle huse, der kan og bør efterisoleres. Også huse, som bare er få år gamle, kan du få gavn af at efterisolere.

Efterisolering af huse sker typisk for at begrænse forbruget af varme og dermed for at spare penge. Årsagen kan også være, at huset er så dårligt isoleret og samtidig utæt, at det kan være svært at varme op.

Du bør altid kontakte dit forsikringsselskab, før du går i gang med et større byggeprojekt og rådføre dig med dem om, hvorvidt der er noget, du skal ændre ved din forsikring, før du renoverer. Det kan være en god idé at tegne en entreprise- eller all risk-forsikring, så du er sikret mod tyveri af byggematerialer, skader på byggeriet m.m.

KONTAKT VEROV

Besparelser og tilskud til energirenovering og efterisolering

En af de virkelig store fordele er, at dit energiforbrug bliver lavere, og at du dermed reducerer dine varmeudgifter. Besparelsen kan mærkes fra den dag, du får efterisoleret din bolig.

En af de virkelig store fordele er, at dit energiforbrug bliver lavere, og at du dermed reducerer dine varmeudgifter. Besparelsen kan mærkes fra den dag, du får efterisoleret din bolig.

Efter en energirenovering vil man kunne mærke en større komfort. Boliger og rum, som tidligere var svære at varme ordentligt op, kan nu varmes op til en behagelig rumtemperatur.

Luftstrømme i boligen, der kan føles som træk, bliver også et mindre problem, da luften langs ydervægge og vinduer, (hvis disse udskiftes), ikke nedkøles i samme grad som tidligere.

Sundere indeklima efter energirenovering

Indeklimaet vil desuden blive sundere, da det bliver nemmere at holde temperaturen i boligen på et konstant niveau. Temperaturen på den indvendige side af ydervægge og lofter vil stige, og det medfører, at eventuel fugt i luften ikke i samme grad vil kondensere og danne grobund for angreb af skimmelsvamp.
Som ved alle andre byggeprojekter er det vigtigt at holde sig for øje, at omkostningerne varierer

En velisoleret bolig er betydeligt mere attraktiv end en dårligt isoleret. Den energimærkning, der er krav om ved salg af boligen, vil klart og tydeligt gøre opmærksom på, hvor godt eller dårligt boligen er isoleret.

Af den fremgår det, hvor stort varmeforbruget er, beregnet ud fra, hvor godt huset er isoleret. På den måde er det ikke kun en oversigt over, hvor meget varme den tidligere ejer har brugt, og det er en fordel, da han måske har sparet kraftigt på varmen det forgangne år. 

Facadeisolering VS Hulmursisolering

Facts om Facadeisolering

Pris pr m2 kr. fra 1.200.- ved 100 mm

Fordele: giver en større energibesparelse end hulmursisolering og fjerner kuldebroer. 

Ulemper: Placeres isoleringen det rigtige sted i forhold til eksisterende konstruktion, vil varmen indefra opvarme hele konstruktionen og give en tør konstruktion.

Facts om Hulmursisolering

Pris pr m2 kr. 100,- ved ca. 80 mm

Fordel: det er et mindre indgreb, hvor der udtages mursten i facaden, og isoleringsmateriale blæses ind.

Ulemper: Hulmursisolering giver også en koldere ydermur da den ikke som tiltænkt bliver opvarmet af varmen indefra. Mindre varme bevirker, at mursten ikke opnår den oprindelige udtørring, og facaden herefter står lettere opfugtet. Der er risiko for kondens, da dugpunktet ikke altid kan kontrolleres. 

Klimasikring

Verov Arkitekter arbejder med flere typer klimasikring

De senere år har budt på store mængder af nedbør, der falder på én gang. Det giver mange problemer – særligt i ældre bygninger.

Vand i kælderen opstår som regel ved, at vandet kommer op igennem gulvafløb (gråt spildevand) eller toilet (sort spildevand).  I begge tilfælde er der tale om forurenet vand, hvilket udgør en sundhedsrisiko.

Vandet kan også komme ind igennem revner og sprækker i gulv og vægge, eller det kommer ind igennem døre og vinduer eller ved lyskasse.

Ny, tæt klimaskærm

Homogen overflade der kan optage “bevægelser” i den oprindelige konstruktion.

Vælg den ny facade, puds, facadeplader eller murstensskaller, som i dag kan udføres, så det har samme udtryk som den oprindelige facade.

Taget

Etablering af grønt tag er en populær løsning, såfremt den passer til jeres hus. Et grønt tag optager typisk 50 procent af det regnvand, der falder på taget. Derved bliver kloaknettet aflastet. Og når nedbøren ledes ned i kloakken i et mere jævnt tempo, nedsættes risikoen for, at kloakken løber over.

Alternativt kan tagvandet føres til en faskine, som placeres bagerst i haven, væk fra kælderen. Det er ikke altid, der kan anbefales faskine, hvis grundvandet står rigtigt højt. Højt grundvand kan give problemer med vandindtrængning fra gulv og vægge i kældrene.


En del kommuner kræver efterhånden, at tagvand udledes til faskine. Det gælder især ved nybyggeri. Visse kommuner yder også tilskud til omlægning af tagvand fra kloaknet til faskine. Her anbefales det at kontakte kommunen for at forhøre sig.

Sund kælder igen

Når genrerne med vand er afhjulpet, er tiden kommet til at tænke på igen at få en god kælder.

Vi anbefaler en kemisk behandling af betonen, eksempelvis Xypex, som er et miljøvenligt alkaliebaseret produkt. Det forhindrer vand og andre væsker i at gennemtrænge beton fra enhver retning, idet der ved katalyse dannes uopløselige krystaller i porer og kapillarer i beton og andre cementbaserede materialer.

Fordele ved en kemisk behandling med Xyprex er:

Kloakvand

Kommer der kloakvand op fra afløb eller toilet, anbefales der at etableres et højvandslukke.

Et  højvandslukke er kort fortalt en eller to klapper, der lukker, så kloakvand ikke kan løbe tilbage. Højvandslukke er typisk manuelt betjent og lukker, når kloakvandet løber tilbage. Elektronisk betjening med synlig alarmboks er også en mulighed. Her modtages en alarm, når højvandslukket aktiveres.

I de fleste tilfælde kan eksisterende afløb udskiftes med højvandslukke. Ved flere afløbsenheder eller toiletter placeres højvandslukket på kloakledningen med en synlig inspektionslem. Højvandslukke kan både placeres på kloakrør af beton eller PVC.


Afledning af vand

Med de mængder af vand, der kommer, og som meteorologerne forventer vil komme fremover, er vedligeholdelse af tagrender vigtig. Tagrenderne skal rengøres for blade og andet skidt og kan spules med haveslangen, så det kan konstateres, at de også virker. Det er en god ide at efterse tagrender mindst 2 gange årligt, typisk forår og efterår, så huller eller utætheder kan repareres.

Lysskakte renses også for blade og skidt, og dertil skal afløbet også renses.

Dræn

Kommer vandet fra gulv eller vægge, skal problemerne løses udefra, og forbygges indefra. I de tilfælde er den mest optimale løsning at nedlægge dræn rundt om huset, således at regn- og grundvand ledes væk fra huset.

Vi anbefaler i forbindelse med omfangsdræn, at kældervæggene isoleres med 100 eller 200 mm isolering, da det ikke medfører de store ekstra omkostninger. Desuden bør tagbrønde udskiftes, da disse typisk skal flyttes i forbindelse med drænet.

Kommunerne kan kræve pumpebrønde i forbindelse med dræn, og dette fremgår typisk af lokalplanen for området, hvor huset ligger.

Det er naturligvis vigtigt, at drænet efterses og evt. renses årligt. Vi tilbyder en serviceaftale med vores kloakmester.

Ventilation og varme

En god og tør kælder kræver varme og ventilation, og skal vinduerne udskiftes, skal de nye vinduer kunne åbnes og gerne have indbygget ventilation i vinduesrammen. Ydermere kan der med fordel etableres ventilationsrør i hvert rum med evt. opsætning af mekanisk ventilation.

Etablering af gulvvarme kan ske med gulvvarmeplader, som påklæbes det eksisterende gulv. Et gulvvarmekompaktsystem består af polystyrenplader med ekstremt høj densitet. Pladerne har indstøbt spor til gulvvarmeslanger.

Vi anbefaler Roth, som leverer to systemer med byggehøjderne 14 eller 24 mm. Begge systemer kan med fordel benyttes ved flise- eller trægulve. De fleste forsikringsselskaber tager i dag forbehold for organiske materialer og anbefaler derfor ikke trægulve i kældre.

Vægge kan efter isoleres med Multiplader 100 mm eller 50 mm med 45 mm isolering.